L’accés general i navegació a través de la pàgina web no comporta registre previ, excepte per a aquelles funcionalitats i / o serveis que així ho requereixin, en aquest cas resultarà necessari facilitar determinada informació a través dels formularis disposats a l’efecte, sent la naturalesa dels continguts de la pàgina web adreçada exclusivament a persones físiques o jurídiques amb plena capacitat d’obligar-se.

En el moment en què accedeixis a aquest lloc web, assumeixes la condició d’usuari, per la qual cosa el contingut tant d’aquest Avís Legal, així com de la Política de Privacitat, Política de Cookies t’afecten directament. Per això, és important que els llegeixis per dissipar qualsevol dubte que pugui sorgir i tenir coneixement de causa sobre les condicions que estàs acceptant.

TITULAR WEB

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

En qualitat de titular de la pàgina web WWW.CENTELLESCLINICADENTAL.ES a continuació li comunica les dades identificatives exigides per la Llei esmentada.

Nom Comercial: CLÍNICA DENTAL CENTELLES

Raó Social: ZURRO & ABUDI ODONTOLOGOS S.C.P

NIF: J65200669

Direcció: C / PALAU DELS COMTES 4 BAIXOS 08540 CENTELLES (BARCELONA)

Telèfon: 938812553

E-mail: info@centellesclinicadental.es

CLÍNICA DENTAL CENTELLES és una clínica dental amb un equip multidisciplinari desenvolupat per professionals que uneixen els seus coneixements per oferir-li serveis odontològics de totes les especialitats. Els titulars d’aquest web, i de ZURRO & ABUDI ODONTOLOGOS S.C.P constituïda com a Societat Civil Privada són les persones físiques que es relacionen a continuació:

María Emilia Abudi Bertoni amb N.I.F: 53868695G

Odontòloga Núm. Col·legiat 4411, Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)

Enrique Martin Zurro amb N.I.F: X3638600T

Odontòleg Núm. Col·legiat 4087 Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)

LEGISLACIÓ APLICABLE

Llei Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la Societat de la Informació. Reglament (UE) 2016/679 27 d’Abril de l’2016. (GPDR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD),

En cas que una autoritat competent declari la nul·litat de qualsevol de les disposicions d’aquest Avís Legal, les restants disposicions seguiran sent vàlides i vinculants per a ambdues parts, llevat que aquesta autoritat resolgui una altra cosa expressament.

Amb caràcter general les relacions entre ZURRO & ABUDI ODONTOLOGOS S.C.P amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili del propietari de la pàgina Web, sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

A efecte del que preveuen les Normatives vigents de protecció de dades de caràcter personal aquest lloc web disposa de la informació a l’usuari exigida per la mateixa, consulteu la nostra Política de Privacitat abans de facilitar qualsevol de les seves dades de caràcter persona, tants sigui pels formularis disponibles o bé per qualsevol altre mitjà de contacte.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de CLÍNICA DENTAL CENTELLES i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de CLÍNICA DENTAL CENTELLES.

CLÍNICA DENTAL CENTELLES no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la present pàgina web i els serveis oferts en la mateixa.

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ

El lloc web té per objecte facilitar als usuaris informació sobre els serveis oferts per CLINICA DENTAL CENTELLES així com poder cursar una petició d’informació dels mateixos a través dels seus formularis o bé per qualsevol altre contingut de contacte d’aquest lloc web, i està dirigit exclusivament a persones físiques o jurídiques amb plena capacitat d’obligar-se.

CLÍNICA DENTAL CENTELLES es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, CLÍNICA DENTAL CENTELLES anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica per això us recomanem revisar aquest avís legal cada vegada que accedeixi al nostre Lloc Web.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb CLÍNICA DENTAL CENTELLES o qualsevol dels seus col·laboradors.

Aquestes condicions són d’aplicació per a qualsevol Usuari que accedeixi a la present pàgina web. L’Usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, Política de Privadesa, Política de Cookies, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits, sent contraris o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la pàgina web.

L’usuari utilitzarà els serveis i materials disponibles en les pàgines web així com els continguts exclusivament per a fins particulars, excloent-ne qualsevol modalitat d’utilització diferent a aquesta, i amb exclusió específica a qualsevol utilització amb ànim de lucre o que reporti benefici, directe o indirecte a l’usuari oa tercers.

L’usuari haurà d’establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics empleats per a accedir a Internet i, especialment, a el Lloc Web i / o dels Continguts, sent conscient que Internet no és un mitjà totalment segur.

CLÍNICA DENTAL CENTELLES es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

ENLLAÇOS WEB DE TERCERS

CLÍNICA DENTAL CENTELLES podrà incloure al lloc web enllaços a llocs web de tercers o logotips sense enllaç. Aquests són inclosos directament per CLINICA DENTAL CENTELLES per entendre de bona fe que, considerant que poden resultar d’interès per a vostè. CLÍNICA DENTAL CENTELLES realitza tants esforços raonables siguin possibles per identificar si la informació cap a la qual s’efectua l’enllaç o el logo és rellevant i pertinent, però no realitza auditories o controls dels llocs web que es pogués s’estableix l’enllaç, així com tampoc en relació amb les accions o omissions dels qui els decideixin operar, vostè tindrà en tot moment la llibertat de decidir (sense cap obligació) si desitja o no fer clic sobre qualsevol enllaç disponible al lloc web, o bé interactuar a través de qualsevol altre mitjà o manera que vostè prefereixi, informar-se en la seva totalitat de les condicions d’ús, Política de Privacitat i / o altres termes aplicables de la pàgina web de tercers són acceptables o no per a vostè, de manera que CLÍNICA DENTAL CENTELLES no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de CLÍNICA DENTAL CENTELLES. La presència de “links” o enllaços o logotips en les pàgines web de CLÍNICA DENTAL CENTELLES té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Si us plau, si vostè detecta que qualsevol dels enllaços o logotips han deixat de ser correcte, no funciona, i / o remet a un lloc web que de qualsevol forma incompleix amb la normativa aplicable, li agraïm ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic a l’ direcció info@centellesclinicadental.es

ENLLAÇOS A EL LLOC WEB  

Qualsevol tercer que voldria introduir enllaços des de les seves pàgines web a aquest lloc web ha de complir amb totes les condicions exigides legalment sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei, no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums.

L’enllaç únicament vinculés amb la home page o pàgina principal de la web i no podrà reproduir-la de cap altra manera. Quedarà en tot cas prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la pàgina web i, en cap cas, quan es puguin visualitzar conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que:

1. Pugui produir error, confusió o engany en els usuaris sobre la veracitat de la procedència dels serveis o els seus continguts. 2. Suposeu un acte de comparació o imitació deslleial. 3. Serveixi per aprofitar la reputació de la marca, prestigi o manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre CLINICA DENTAL CENTELLES, els seus serveis, socis, empleats, clients o col·laboradors. 4. De qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació aplicable i vigent en cada moment.

En cap cas, s’expressés en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que CLÍNICA DENTAL CENTELLES ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca anomenada de CLÍNICA DENTAL CENTELLES dins de la pàgina del remitent, llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per CLÍNICA DENTAL CENTELLES i sempre amb el que estableix aquesta clàusula.

CLÍNICA DENTAL CENTELLES es reserva el dret a exercir totes les accions que corresponguin en dret per qualssevol enllaços fets per tercers a el lloc web que suposi una vulneració dels seus legítims drets o d’aquells de tercers proveïdors, col·laboradors o entitats associades d’aquesta.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

Les informacions presentades en aquesta web són de caràcter orientatiu, quedant CLÍNICA DENTAL CENTELLES exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud, efectivitat o actualització en aquesta informació. CLÍNICA DENTAL CENTELLES es reserva el dret a modificar el contingut de la pàgina web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

CLÍNICA DENTAL CENTELLES no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

Es exonera CLÍNICA DENTAL CENTELLES de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sorgir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CLINICA DENTAL CENTELLES sempre que procedeixi de fonts alienes a CLÍNICA DENTAL CENTELLES.

En tot cas, CLÍNICA DENTAL CENTELLES exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’empresa en aquest website. Tota responsabilitat serà del tercer ja siguin col·laborador, proveïdor, centres concertat, associacions, organismes públics, asseguradora, o entitats associades.

Queda prohibit l’accés, registre, navegació, utilització, allotjament i / o descàrregues de materials i / o ús dels serveis de qualsevol lloc web i / o continguts de CLÍNICA DENTAL CENTELLES per part de menors d’edat. , En particular, CLÍNICA DENTAL CENTELLES no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal i la Política de Privacitat, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

CLÍNICA DENTAL CENTELLES tampoc té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos.

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.centellesclinicadental.es les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar, davant de qualsevol dubte o consulta de les mateixes, així com dels nostres serveis pot contactar amb nosaltres a l’correu electrònic info@centellesclinicadental.es en els termes que estableix aquest avís legal.