De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), l’informem que:

La visita d’aquest lloc web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita es podrien sol·licitar dades de caràcter personal a través de formularis, aquests serien a conseqüència de la seva voluntat de registrar com a usuari, realitzar una comanda dels nostres productes, o bé per contactar per rebre informació sobre els productes prestats per CLÍNICA DENTAL CENTELLES, bé a través dels formularis disponibles, o bé a través d’un missatge de correu electrònic. No obstant això, no proporcionar les dades marcades com a obligatòries impedirà que li puguem donar resposta a la seva sol·licitud.

En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part de el mateix tractament la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en aquesta Política de Privacitat .

CLÍNICA DENTAL CENTELLES l’informa per la seva privacitat i així ho estableix les normatives vigents en protecció de dades personals per als responsables i / o encarregats dels tractaments que continguin dades especials de caràcter personal, (ideologia, religió, creences, origen, racial, salut o vida sexual.) a no transmetre’ns pels mitjans de contacte disponibles en aquest lloc web, a causa que aquests s’han de realitzar sempre sota una transmissió de dades segura (xifrada o mesura de seguretat equivalent que garanteixin la privacitat dels mateixos). Pel que, CLÍNICA DENTAL CENTELLES en cap cas serà responsable davant de qualsevol incidència ocasionada amb motiu d’haver-los enviat vostè sota la seva voluntat (Responsabilitat) pròpia ometent aquesta informació.

L’Usuari que envia la informació a CLÍNICA DENTAL CENTELLES és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant CLÍNICA DENTAL CENTELLES de qualsevol responsabilitat a l’respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en tots els nostres formularis.

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

Responsable de l’tractament de les seves dades

Identidad: ZURRO & ABUDI ODONTOLOGOS S.C.P.
CIF: J65200669
Direcció: C/ Palau dels Comptes Nº4 Baixos- CP.08540-Centelles- (Barcelona).
Telêfon: 938812553
Correu electrònic: info@centellesclinicadental.es

Contacte de l’delegat de protecció de dades: dpd@centellesclinicadental.es

Finalitat amb què tractem les seves dades

En CLÍNICA DENTAL CENTELLES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades (Usuaris d’aquest lloc web) per tal de:

-Donar resposta a les seves sol·licituds formulades a través dels nostres formularis o bé per qualsevol altre mitjà de contacte disponible a la pàgina web.

-Permetre a l’empresa realitzar enquestes sobre la satisfacció de client relacionades amb la qualitat dels serveis de l’empresa d’acord amb l’interès legítim de la mateixa.

Les Dades podran processar-se en còpia impresa, per mitjans automàtics o electrònics, inclosos per correu postal o electrònic, telèfon (per exemple, trucades telefòniques automàtiques, SMS, MMS), fax i qualsevol altre mitjà (per exemple, llocs web, aplicacions mòbils) .

Legitimación para el tratamiento de sus datos

La Legitimación está basada su consentimiento que se le solicita, y que usted nos otorga explícitamente con la aceptación de las casillas disponibles en nuestros formularios habilitados en este Website. Así como  por en el interés legítimo en los casos de permitir a la empresa realizar encuestas sobre la satisfacción del cliente.

Tiempo de conservación de sus datos

Los datos proporcionados en el contenido de su solicitudes, proporcionar el producto y la satisfacción del cliente serán conservados por la empresa por el período que se considere estrictamente necesario para cumplir dichos propósitos, respetando en todo caso los plazos legales que exige la legislación  aplicable, el responsable del tratamiento puede continuar conservándolos por un período más largo, y según sea necesario para proteger los intereses del mismo  en relación con la responsabilidad propia.

Decisiones

No se tomaran decisiones automatizadas.

Destinatarios

Los Datos pueden ser comunicados a terceros para cumplir con obligaciones legales, a autoridades y organismos públicos, así como a organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable en calidad de encargados de tratamiento debidamente acreditados y autorizados.

Derechos

Puede ejercer los siguientes derechos:

  1. Derecho de acceso, significa: derecho a obtener de la empresa si sus datos están siendo tratados y, en su caso, tener acceso a ellos;
  2. A rectificación y derecho a borrar, significa: derecho a obtener la rectificación de datos inexactos y / o incompletos, así como el borrado de los datos cuando la solicitud sea legítima;
  3. A la restricción del tratamiento, significa: derecho a solicitar la suspensión del tratamiento cuando la solicitud sea legítima (olvido);
  4. A la portabilidad de los datos, significa: derecho a obtener los datos en un formato estructurado, comúnmente utilizado y legible, así como derecho a transferir los datos a otros responsables en un formato electrónico;
  5. A oponerse, significa: derecho a oponerse al tratamiento de datos cuando la solicitud sea legítima, incluso cuando los datos se procesan para Marketing o Elaboración de Perfiles, si corresponde.
  6. Revocar su consentimiento. Una vez el consentimiento sea revocado los datos no serán más utilizados para esas finalidades.

Així mateix, pot sol·licitar-nos Informació addicional sobre el tractament de les seves dades o bé, si considera que no h ‘obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de protecció de Dades,, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. www.agpd.es